Allmänna villkor

Information om Fill Technology

Fill Technology AB ("Fill Technology") erbjuder företagskunder rekryteringsförmedling ("Tjänsten"). Bolaget innehar F-skatt.

För vidare information om Fill Technology AB med organisationsnummer 559308-8346 kan du kontakta Bolagsverket, telefon 0771-670 670,
e-post bolagsverket@bolagsverket.se, 851 51 Sundsvall.

Genom att starta en ansökan genom Fill Technology får du möjlighet att jämföra ("Jämförelsen") erbjudanden och villkor som erbjuds till dig från de rekryteringsbolag vi samarbetar med. Du binder dig aldrig till att acceptera något av de offertförslag du blir erbjuden av våra samarbetspartners när du startar en ansökan och du kan alltid avsluta jämförelsen när du vill, men då erbjudandejämförelsen startar vid en inskickad ansökan erbjuds ingen ångerrätt för jämförelsen.

Inhämtning information

När du ansöker om att jämföra tjänster hos Fill Technology fyller du i företagsspecifika uppgifter.

Genom att lämna uppgifter om dig till Fill Technology godkänner du Fill Technologys villkor och försäkrar samtidigt att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar. Om du upplever att informationen vi har inhämtat, som du har angivit eller att Filtrering har skett på felaktiga grunder kan du höra av dig till hello@Fill.se.

Behandling av personuppgifter

Fill Technology är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

All behandling av personuppgifter som utförs av Fill Technology är inom ramen för Tjänsten som erbjuds på https://askfill.com och kan tillhandahållas genom landningssidor eller mobila applikationer av Fill Technology. De personuppgifter du lämnar i samband med din förfrågan kommer att behandlas av Fill Technology för att erbjuda jämförelse av rekryteringstjänster till dig.

Fill Technologys ställningstagande är att din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. I vår Integritetspolicy förklarar vi hur Fill Technology samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur vi använder dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende i kombination med övriga uppgifter för att kunna koppla det till dig. Behandling av personuppgifter innebär all hantering av personuppgifter såsom insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med den informationen som lämnas om behandlingen och att personuppgiftsbehandlingen utförs enligt gällande dataskyddsregler.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera ditt rekryteringsbehov till de parter som vi samarbetar med, skapa oss en bild av det bästa erbjudandet för dig samt för att kunna kontakta och administrera kundförhållandet med dig.

Annan information om din användning av Tjänsten och teknisk data inhämtas även, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till plattformen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Fill Technologyl ämnar ut dina uppgifter till de leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Fill Technology eller för att fullfölja förpliktelserna enligt Tjänsten som avtalats.

Fill Technology behandlar informationen ovan för följande ändamål:

 • Tillhandahålla Tjänsten
 • Uppnå och säkerställa kundkännedom
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • Förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • Personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • Meddela dig via post, telefon eller annan elektronisk kommunikation (exempelvis sms eller e-post) kopplade till Tjänsten
 • Kunna rikta marknadsföring mot dig av våra produkter och tjänster under ett års tid från avtalsrelation (detta kan du när som helst frånsäga dig enligt punkt 4)
 • Informera dig om uppdateringar vi gör av Tjänsten och användarvillkoren
 • Förhindra att användning av Tjänsten missbrukas eller är i strid med användarvillkoren
 • Uppfylla lagkrav

Ansvar i samband med våra tjänster

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Fill Technology ska endast betraktas som vägledande förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra samarbetspartners erbjudanden innan du ingår i ett avtal. Fill Technology ansvarar för att den information som ges inte ska vara avsiktligt eller till följd av vårdslöshet från vår sida felaktig eller vilseledande.

De avtal som du tecknar med anslutna bolag och med Fill Technologys övriga samarbetsföretag är avtal som är gällande mellan dig och samarbetsföretaget. Fill Technology ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, avtal med något av de företag som vi samarbetar med.

Fill Technology kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra partners räkning. Beslutet om accepterande av en offererad tjänst eller avtal förmedlad via Fill Technology ligger aldrig hos Fill Technology.

Dina skyldigheter


Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när och var vi kommer att tillhandahålla Tjänsten till dig, inklusive eventuella produkter och digitalt material kopplade till det. 

Vi erbjuder Tjänsten till företag och andra juridiska personer. Du intygar härmed att du har befogenhet att ingå dessa Villkor och att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning.

Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan oss kopplat till Tjänsten. Du intygar att personer (t.ex. anställda och representanter) som skapar Konton och använder Tjänsten har läst och förstått Villkoren. Du är alltid ansvarig för all användning av Tjänsten enligt dessa Villkor.

Användning av funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan eller Appen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte heller använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter på sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Du samtycker även till att inte:

 • Förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter;
 • Publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt;
 • Bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss, Hemsidan och/eller Appen på något sätt;
 • Övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Tjänsten i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt; eller
 • Bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på Hemsidan och/eller i Appen eller använda Tjänsten för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.
 • Uppsöka Partners eller Konsulter förmedlade genom tjänsten och sluta egna avtal med dem utanför plattformen.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsterna kommer vi att kontakta dig på förhand. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att, när det är tillämpligt, avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor

Marknadsföring och cookies

Fill Technology kan komma att spara dina uppgifter för att rikta marknadsföring över telefon, e-post, sms eller annan direktreklam till dig under ett års tid efter att vår senaste behandling av din ansökan har avslutats med den information du angivit och annan information kopplad till din senaste ansökan. Du kan när som helst avsäga dig detta genom att kontakta hello@askfill.com

Du kan också närsomhelst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

På vår webbplats använder vi cookies, d.v.s. en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder cookies i syfte att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och att kunna förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessioncookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Om du väljer att blockera lagringen av cookies kan vissa av våra tjänster bli begränsade. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du vill läsa mer om våranvändning av cookies kan du läsa vår Policy för cookies.

Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan och/eller i vår integritetspolicy.

Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Fill Technologys behandling av dina personuppgifter vid användningen av Tjänsten regleras av svensk lag. Om en tvist uppstår skall den lösas av svensk allmän domstol som första instans, såvida ingen annan tvingande lag ställer andra krav. Se www.domstol.se för mer information.

Ni har även möjlighet att vända er till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Fill Technology AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för utförandet av Tjänsten. För att utöva dina rättigheter enligt lag eller vad som benämns ovan kan du kontakta oss på hello@askfill.com

Om du inte är nöjd med vår behandling eller anser att vi gjort ett fel kan du framföra ditt klagomål till hello@askfill.com. Ni kan även framföra ett klagomål direkt till Konsumentverket.

Vårt ansvar

Vårt ansvar begränsas enligt följande:

 • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till 50000 SEK.

Hävning

Vi ansvarar endast för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att du upptäcker eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

Dina vänner på Fill 🥰

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.