Privacy and data policy

Information om behandling av personuppgifter vid rekrytering genom Fill

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen drivs av Fill på uppdrag av Nordax (”vi”, ”vår”, ”oss”). Det är viktigt att de personer som använder tjänsten är säkra på, och är informerade om, hur vi hanterar Användarens personuppgifter i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens personuppgifter i enlighet med denna informationstext (Information/-en). För fullständig information om hur Nordax behandlar personuppgifter, se information på vår hemsida www.nordax.se/om-nordax/dpi.

1. Allmänt

Vi agerar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet.

2. Insamling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna lämnar till Fill i samband med ansökan till en tjänst hos oss, och för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in.

2.1. När och hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om Användare när:

• en Användare gör en ansökan via Fill eller på annat sätt delar personuppgifter om sig själv, personligen eller via att Användaren ansluter genom tredje part, t.ex. via Facebook eller LinkedIn;

• en Användare använder Fill för att ansluta till vår konsultsida och därmed följer vår verksamhet för att ta del av aktuella och kommande vakanser, genom att dela personuppgifter om sig själv, personligen eller via att användaren ansluter genom en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn; och när

• en Användare tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via Tjänsten) och sådana uppgifter är relevanta för ansökningsförfarandet.

Vi kan även komma att samla in data från tredje part, såsom via LinkedIn och andra offentliga källor.

2.2. Kategorier av personuppgifter som samlas in och som behandlas

De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Tjänsten innefattar namn, e-post, bilder och videor, information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställts genom rekrytering, titlar, utbildning och annan information som Användaren eller andra har tillhandahållit via Fill. Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas.

2.3. Ändamål och laglig grund för behandlingen

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse att förenkla och underlätta rekrytering.

Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana uppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare. Sådana uppgifter anses därför inte utgöra personuppgifter.

2.4. Lagring och överföring

De personuppgifter som samlas in via Fill lagras och behandlas inom EU/EES, sådant tredjeland som Europeiska kommissionen anser ha adekvat skyddsnivå eller behandlas av leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (EU-kommissionens standardavtalsklausuler) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter. För att få del av dokumentation om sådana skyddsåtgärder, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i punkt 9.

2.5. Hur länge personuppgifterna behandlas

Så länge en Användare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften, dock som längst i 24 månader + 1 månads teknisk back-up hos Fill, därmed totalt 25 månader.

Observera att en arbetssökande (Användare) kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål frågar vi Användare om denne önskar bli kontaktad för potentiella framtida rekryteringar. Om du som Användare ångrar dig och inte längre önskar bli kontaktad för detta ändamål (framtida rekrytering), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9.

3. Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att underrätta oss via kontaktuppgifterna enligt punkt 9 nedan.

Användare har rätt till korrigering av felaktiga personuppgifter om Användaren begär sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9 nedan.

Användaren har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätt att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.

Mer information om Användarens rättigheter i förhållande till vår behandling av personuppgifter finns på vår hemsida www.nordax.se/om-nordax/dpi.

Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av dennes personuppgifter, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell dataskyddslagstiftning.

4. Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Information och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Det är viktigt att Användare också tar ansvar för att säkerställa att dennes uppgifter skyddas. Det åligger Användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

5. Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kan komma att överföra personuppgifter till våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten;

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; Fill, som tillhandahåller Tjänsten, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten.

6. Sammanställd data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela sammanställd information till tredje part. Informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Sammanställd information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

7. Cookies

När Användare nyttjar Tjänsten kan information om användandet lagras genom cookies. Cookies är textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Cookies används för att underlätta Användarens nyttjande av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter.

För mer information om cookies, se career.nordax.com/cookie-policy/.

Normalt krävs Användarens samtycke för att cookies ska kunna lagras. Användare kan när som helst återkalla sitt samtycke till användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet eller genom att ställa in önskade cookieval i cookiebannern. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

8. Ändringar

Vi kan göra ändringar eller tillägg till den här Informationen. Den senaste versionen av Informationen kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad när Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (till den e-postadress som Användaren anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när Användaren annars informeras om den nya Informationen.

9. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter;

Nordax Bank AB (publ)
Box 23124
104 35 Stockholm

E-post: dpo@nordax.se

Telefon: 08-508 808 00
Organisationsnummer: 556647-7286